ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនិងដៃគូ

Enseas កម្ពុជាបានអាចកើនឡើងនៅឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការអរគុណចំពោះជំនួយពីដៃគូរបស់ខ្លួន។

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឱកាសឧបត្ថម្ភ, នៅទីនេះជារបៀបដែលអ្នកអាច ទទួលបានការចូលរួម។.

ឧបត្ថម្ភព្រឹត្តិការណ៍

ATS
ICE Electronics
Hai Nam
Tigron

អ្នកឧបត្ថម្ភ

Sea Orbiter
Raid Amazones

ដៃគូ

Raytech
SFA
Biddle
Salto

ហេតុការណ៍ពិតប្រាកដមួយចំនួន

-

ដំឡើងកាមេរ៉ា

-

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអគ្គីភ័យឧស្ម័ន្ធ

-

សេចក្តីប្រកាសសាធារណៈ

-

ប្រព័ន្ធទឹក

© 2017 Enseas. All Rights Reserved | Powered by BlueWebNet Asia